Home

Financiën

Financieel solide beleid

Onder een financieel solide beleid verstaan we dat de begroting meerjarig materieel, reëel en structureel in evenwicht is en de risico’s in voldoende mate zijn afgedekt door het beschikbare weerstandsvermogen. Volgens de eisen van de provinciale toezichthouder is het formeel gezien voldoende wanneer het eerste begrotingsjaar of het laatste begrotingsjaar materieel, reëel en structureel in evenwicht is. Uw Raad heeft bij de Kadernota 2022-2025 besloten in ieder geval voor de jaarschijven 2022 en 2023 een meerjarig materieel, reëel en structureel sluitende begroting te willen hebben. Dat wil zeggen dat in elk van die jaarschijven de structurele baten hoog genoeg zijn om de structurele lasten af te dekken en dat de ramingen van baten en lasten realistisch zijn. Daarnaast heeft uw Raad besloten dat (in afwijking van de vastgestelde normen bij de financiële ijkpunten waarbij de weerstandsratio tussen de 1,2 en 1,5 moet liggen) het weerstandsvermogen voldoende groot moet zijn om alle geïnventariseerde risico’s die er zijn, rekening houdende met de kans van optreden, het hoofd te kunnen bieden. Dat wil zeggen: de weerstandsratio is minimaal 1.
Ons College is van mening dat ze de gemeente Amersfoort financieel solide en goed achterlaat voor een nieuwe raad en nieuwe coalitie. De meerjarenbegroting is structureel sluitend in de eerste twee jaarschijven en de weerstandsratio is bijna in alle jaren van onze meerjarenbegroting ook groter of gelijk aan de norm van 1,2, waarbij de ratio in 2022 zelfs op 1,5 uit komt. Op de langere termijn liggen er nog wel financiële incidentele en structurele uitdagingen. Zeker als de ambities en opgaven die nu incidenteel tot en met 2023 gedekt zijn in de meerjarenbegroting, structureel gemaakt worden. Daar ontbreekt nu de dekking voor. Daarom zal ons College de ambtelijke organisatie opdracht geven een brede financiële ambtelijke verkenning uit te voeren, welke eind maart 2022, rond de verkiezingen 2022, tot resultaat moet leiden.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12