Home

Bijlagen

BBV indicatoren

Hieronder treft u de verplichte BBV-indicatoren aan. Dit zijn niet per se indicatoren waar wij als gemeente op sturen, of die wij bijhouden. Het kan dus zijn dat niet alle informatie helemaal up to date is. Dat komt omdat wij ook mede afhankelijk zijn van andere partijen voor de aanlevering van gegevens van deze verplichte indicatoren.

netto arbeidsparticipatie

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

69,2

70,1

70,6

72,2

73,1

72,6

Bron:

Het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Woonlasten eenpersoons huishoudens

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

592

642

646

673

690

723

Bron:

gemeente

Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.                      

Woonlasten meerpersoons huishoudens

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

638

693

697

723

743

773

Bron:

Gemeente

Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.                           

Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,=

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

218

223

234

254

281

305

Bron:

Gemeente

De gemiddeld getaxeerde WOZ-waarde van een woning (huur en koop).
Het bedrag voor 2018 betreft de gemiddelde WOZ-waarde per 1-1-2017 voor het belastingjaar 2018.

Geweldsmisdrijven per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

4,7

4,4

4,4

3,8

3,5

Bron:

CBS

Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven, moord en doodslag, bedreiging en mishandeling.

Vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9,6

8,3

7,5

7,1

7,1

6,4

Bron:

CBS

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook brandstichting en misdrijven tegen het openbaar gezag.

Winkeldiefstallen per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,2

2,8

3

3,3

2,7

Bron:

CBS

Het cijfer geeft vooral aan de meldingsbereidheid van winkeliers en winkelpersoneel. Het feitelijk aantal winkeldiefstallen vormt een veelvoud van de bij de politie aangegeven winkeldiefstallen.

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

139

142,1

105

125

112

100

Bron:

Bureau Halt

De cijfers zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl, maar wijken af van de aantallen die door de politie zelf worden geregistreerd in het Veiligheidsbeeld RVS.

nieuwbouw per 1.000 woningen

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

9

8,4

5,5

6,5

Bron:

BAG; bewerking O&S

Het aantal gereed gemelde nieuwbouw woningen in een bepaald jaar per 1.000 woningen (gemiddelde van begin en einde van het jaar).

Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

216

213

209

206

190

Bron:

CBS

De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg).

jongeren met delict voor de rechter

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,53

1

1

1

1

Bron:

Verwey Joncker Instituut

Het aantal jongeren van 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

0,8

1

1,1

1,1

1

Bron:

CBS

Deze indicator geeft het aandeel jongeren tot en met 17 jaar weer die gebruik hebben gemaakt van Jeugdbescherming (zoals voogdij en ondertoezichtstelling). Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 1,2%.

Aandeel jongeren met Jeugdreclassering

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Bron:

CBS

Jongeren (12-22) met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot en met  22 jaar. Het betreft gegevens van het tweede halfjaar van 2017, 2018 etc. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 0,4%.

% werkloze jongeren

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,73

3

2

2

2

Bron:

Verwey Jonker Instituut

% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar op basis van Verwey Jonker Instituut. Bij grote gemeenten was het realisatiecijfer in 2015 ook 1,73%.
Het cijfer zegt overigens weinig, omdat ze gebaseerd zijn op WW-registraties bij het UWV. De meeste werkloze jongeren hebben geen recht op een WW-uitkering en staan daardoor niet geregistreerd.
Het cijfer wordt ook niet meer geactualiseerd.
We streven naar een sluitende aanpak voor jongeren van 16-27 waarbij we werkloosheid onder jeugd willen beperken.  
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,14

5

6

6

5

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen was volgens Verwey Jonker in Amersfoort in 2015 5.14% tegenover 7.8% bij grote gemeenten (100.000-300.000 inwoners). De inzet van de Gemeente Amersfoort is gericht op participatie van kinderen in armoede.

Absoluut verzuim

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,11

3,65

1,46

0,95

1

Bron:

DUO

Het betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners van 5-18 jaar. In 2018 was dit 0,95 in Amersfoort en bij andere grote gemeente was het 2,4.
Absoluut verzuim (het ontbreken van een schoolinschrijving) komt over het algemeen voor op ‘overstapmomenten’, dus wanneer een leerling op 5-jarige leeftijd op een school ingeschreven had moeten worden, bij een verhuizing vanuit het buitenland of wanneer leerlingen na het behalen van het vmbo-diploma niet ingeschreven zijn bij het mbo. Dit laatste is een cruciaal punt voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

616,8

449,9

496,4

449

263,9

247,4

Bron:

Toelichting:

Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

163,9

145,9

149

157,3

163,9

172,4

Bron:

Lisa

Betreft aantal vestigingen van bedrijven. Indicator is van rijkswege opgenomen onder programma 'sociaal domein'.

% functiemenging

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

55,9

56,6

55,5

56,5

57,1

Bron:

Lisa

De functiemengingsindex geeft de verhouding weer tussen banen en woningen en varieert van 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als bedrijven. De indicator geeft  ook iets weer van een balans tussen wonen en werken.

Demografische druk in %

Realisatie cijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

65,2

65,7

66

66

66

65,9

Bron:

CBS

Het totaal aantal personen onder de 20 en vanaf 65 jaar in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit is de som van de 'groene' en 'grijze' druk. Het cijfer geeft een indicatie van de druk op de arbeidsmarkt.

% inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5,8

5,9

6,1

5,8

6

6

Bron:

CBS

Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 10000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het 6,8%. We zagen in 2019 in Amersfoort een lichte daling van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt en in 2020 een lichte stijging. Dit laatste komt waarschijnlijk door de invoering van het abonnementstarief. In 2021 blijft het stabiel.

Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers.

% jongeren met jeugdhulp

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

9,5

10,3

9,9

10

9,4

8,9

8,5

Bron:

CBS

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2020 10,5%.
Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg. Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.   

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na.  Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  

% niet-wekelijkse sporters

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

42,9

Bron:

GGD

Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). Het streefcijfer voor 2020 was 41. Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is.

% voortijdig schoolverlaters

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1,8

1,9

1,6

1,8

1,8

1,8

1,6

Bron:

DUO

Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.0% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2019-2020 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

810

801

804

835

858

869

800

Bron:

Lisa, bewerking O&S

Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.   

Apparaatskosten per inwoner

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

425

494

523

588

638

667

651

Bron:

Gemeente Amersfoort

Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z.  de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
* Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang van het realisatiecijfer 2020 in de jaarstukken 2020 aangepast. Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 570 en het streefcijfer 2021 op 645.

Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4,9

5,2

5,6

5,7

5,8

6,3

6,4

6,4

6,4

Bron:

Gemeente Amersfoort

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV.

formatie in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5,6

5,7

6,1

6

6,3

6,55

6,5

6,5

6,5

Bron:

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2,6

3,9

4,3

5,6

7,8

Bron:

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Deel van de elektriciteit die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) en is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. De vraag aan elektriciteit wordt in 2030 geschat op 3.024 TJ. In 2030 wil de gemeente Amersfoort 1.030 TJ hiervan uit hernieuwbare elektriciteit hebben opgewekt. Het streefcijfer voor 2030 is daarom 34%. Het streefcijfer voor 2025 is op de helft hiervan ingezet: 17%. Voor meer informatie over de energiemix , zie https://www.amersfoort.nl/project/amersfoort-co2-neutraal.htm.

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

29,9

28

28,5

22

19,4

18,4

18

Bron:

Gemeente Amersfoort

Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplichte op grond van de BBV.  
Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang het realisatiecijfer 2020 in de Jaarstukken 2020 aangepast.
Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 22,6%.

Overhead in % van de totale lasten

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

7

7,3

7,7

6,8

8,5

8,4

8,6

Bron:

Gemeente Amersfoort

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

38

39

39

39

37

Bron:

CBS - Particpatiewet

Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 45 personen per 1.000 inwoners.
Het betreft een indicator die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dient te worden opgenomen in de Begroting. Het cijfer is daar anders gedefinieerd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Realisatiecijfer 2020:
Hoogstwaarschijnlijk door een fout in het script van Centric zijn ook de Tozo-uitkeringen ook aan het CBS aangeleverd, hierdoor is het CBS-cijfer dat we voor het realisatiecijfer gebruiken veel te hoog.
Omdat we de systematiek van het CBS niet weten, kunnen we het cijfer niet zelf berekenen, daarom laten we het realisatiecijfer nu leeg.

Betreft streefcijfer 2022:
In verband met de onduidelijkheden door de Covid-19/Corona-crisis nemen we voor 2022 geen streefcijfer op.

Relatief verzuim

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

25

19

21

21

21

Bron:

DUO

Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO.
We streven naar minimaal verzuim om schooluitval te voorkomen.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.             

Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4

3,6

3,3

4

4,1

2,6

3,3

3,3

Bron:

Politie, BVH

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 fors gedaald, vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. Hierdoor is ook het streefcijfer (niveau van 2017) ruimschoots gehaald.
De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Ziekteverzuim (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4,3

4,6

6,1

6,5

5,3

80

5

5

5

Bron:

Gemeente Amersfoort

Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12