Home

Ambitie

De meerjarenbegroting 2022-2025 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven (ofwel de baten en de lasten) in 2022, met ramingen voor de jaren 2023-2025. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 28 september 2021 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De begroting die de raad vaststelt wordt vóór 15 november 2021 aangeboden aan de provinciale toezichthouder.
De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door 6 hoofdstukken waarin de 13 beleidsinhoudelijke programma’s zijn opgenomen die uw Raad heeft vastgesteld, en de verplichte paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina(‘s) en in de pdf van de begroting 2022-2025.
De drie toekomstbeelden (Duurzame en groeiende stad; Inclusieve en veilige stad; Lerende, werkende en dynamische stad) zijn de titels van de eerste drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding met de hoofdpunten van het komende beleid. Binnen de hoofdstukken onderscheiden we de begrotingsprogramma’s. Dat is het niveau waarop uw raad de begrotingsbedragen vaststelt. Verder zijn de opgaven en ambities zoveel mogelijk vertaald naar concrete beleidsdoelen (wat willen we bereiken), activiteiten (wat gaan we daarvoor doen) en financiën (wat mag dat kosten). Dit alles is zo beknopt en integraal mogelijk uitgewerkt. Dat draagt bij aan de stuurbaarheid door raad en college en verantwoording richting de inwoners Amersfoort. Ten aanzien van de financiële tabellen in de programma's: daarin analyseren we de mutaties in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021, jaarschijf 2021. Daarbij betekent een '+' bij de baten een hogere opbrengst en een '-' een lagere opbrengst. Aan de lastenkant betekent een '+' dat dit gunstig is voor de gemeentelijke financiën omdat er minder is uitgegeven; een '-' houdt in dat iets meer geld kost en dus ongunstig is voor onze financiën.
De begroting is kernachtig, maar biedt veel verwijzingen naar achterliggende beleidsnota’s, rapporten en statistieken. De hoofdtekst en financiële tabellen van de begroting, die naast de webversie in pdf-vorm beschikbaar zijn, vormen het document dat de raad vaststelt. Alle doorklikmogelijkheden op de website zijn extra achtergrondinformatie, maar zijn niet opgenomen in de pdf.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12