Hoofdstukken

1. Duurzame en groeiende stad

 Tekst bij foto voor slechtzienden: Foto van rijwoningen met zonnepanelen

De verduurzaming in combinatie met de groei van de stad is een grote opgave voor de toekomst. Meer woningen vraagt om meer energie en dus meer opwek van duurzame energie. Het verduurzamen  van de bestaande stad stelt ons voor een grote opgave. De complexiteit van deze opgave is te zien in Schothorst Zuid. Ook de opwek van duurzame energie in onze stad en regio vragen een lange adem. Immers grootschalige zon- en windprojecten kosten tijd. Kansen zien en benutten door te werken aan een samenhangende visie en aanpak zijn daarbij van doorslaggevend belang.
Duurzaamheid en de Energietransitie
Op het gebied van duurzaamheid werken we aan de energietransitie, circulaire economie (H3.1), duurzame mobiliteit (H1.4), klimaatadaptatie (H1.1) en het eigen huis op orde (H1.2). In de verschillende hoofdstukken in deze begroting komen deze onderwerpen naar voren.
TVW
Met het vaststellen van de transitievisie warmte (TVW) in 2021, met als basis de eerder vastgestelde Warmtevisie, maken we het tijdspad om van het aardgas af te gaan inzichtelijk- wanneer starten we met het proces om wijken/buurten van het aardgas te halen. Voor wijken/buurten die voor 2030 zijn gepland, zijn ook de mogelijke warmte alternatieven bekend gemaakt. In de TVW zijn enkele uitgangspunten opgenomen: schoon en technisch effectief, betaalbaar en betrouwbaar (we streven naar een woonlastenneutrale transitie), lokaal en gebiedsgericht, participatie en draagvlak. Een sterke betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij de transitie is essentieel voor het slagen van de transitie. Ook zijn we afhankelijk van het rijk voor financiering.
Het komende jaar werken we op basis van de TVW in Schothorst, Liendert en Nieuwland samen met bewoners en andere partijen concreet aan de uitvoering. De verwachting is dat in 2022 het uitvoeringsplan voor Schothorst gereed komt.  De aanleg en verdere uitrol van het warmtenet moet de komende jaren bijdragen aan een aanzienlijk deel van de CO2 reductie. Een stapsgewijze aanpak is essentieel om te werken aan draagvlak, financiering en andere warmtebronnen zoals geothermie in de toekomst.
Het continu in dialoog zijn met bewoners zodat zij regie behouden op deze transitie is daarbij van belang; gesprekken in de breedte over een duurzame toekomst van de wijk en haar bewoners.  In het Soesterkwartier en in Liendert worden al wijkgesprekken gevoerd. In Schothorst heeft Warmtestem initiatief genomen tot zo'n gesprek.
Bewoners met initiatief
Naast concrete planvorming op basis van de TVW ontstaan er ook initiatieven van bewoners in andere delen van de stad, bijvoorbeeld de Soesterwijkwiek of de initiatiefnemers voor zon langs de Zielhorsterweg. Het aankomende jaar brengen we in kaart waar meer mogelijkheden liggen voor kleinschalige opwek op gemeentelijke grond. Het ondersteunen van deze initiatieven heeft onze prioriteit, want alleen met voldoende draagvlak komt deze transitie van de grond. Om bewoners te helpen hun woning te verduurzamen continueren we het energieloket. Daarnaast hebben we een stadsbrede generieke aanpak voor bewoners die aan de slag willen gaan met verduurzaming.
De mogelijkheden om zonnepanelen op een woning in de binnenstad te leggen, zijn verruimd. Vanuit de gemeente bieden wij ondersteuning aan die bewoners die dat wensen.
De zoektocht naar alternatieve bronnen
Het zoeken naar alternatieve vormen van warmte zal de komende periode voortgaan. Twee bedrijven hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte ontvangen om te onderzoeken of dit potentieel in Amersfoort aanwezig is. Daarnaast zal het onderzoek naar aquathermie en riothermie worden voortgezet. Daarbij hebben we oog voor innovatie welke we ook zelf tot stand proberen te brengen zoals de asfaltcollectoren. Komende jaar werken we aan een bronnenstrategie voor Amersfoort. Op die manier wordt zichtbaar welke bronnen in welke delen van de stad aanwezig zijn, of waar een alternatieve bron ontbreekt.
Zon op dak zal gecontinueerd worden waarbij we actiever het zonneparkeren- zonnepanelen op parkeerterreinen- zullen stimuleren.
RES 1.0
In 2021 is ook de Regionale energie strategie 1.0 (RES) vastgesteld. In de RES 1.0 worden concrete locaties aangewezen voor de opwek van duurzame energie. De komende periode werken we aan de uitvoering van de RES met de focus op samenhang tussen elektriciteit en warmte en gaan we aan de slag met de CO2 uitstoot in de breedte te verminderen. Er liggen kansen voor duurzame opwek langs grote infrastructuur. Zonnevelden in Vathorst-Noord behoeven nader onderzoek als potentiële locatie. Stadsbreed bekijken we welke mogelijkheden we zien voor kleine zonneparken in de stad. Ook gaan we bezien hoe invulling kan worden gegeven aan windenergie op de Hoef.
Convenant duurzaam bouwen
Om zo toekomstbestendig en duurzaam mogelijk te groeien zijn duidelijke richtlijnen en prestatie-eisen nodig. Hiervoor werken wij samen met provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties om de bouw te verduurzamen. Voor de bouwsector ontstaat zo een gelijk speelveld en investeringszekerheid. Hierover worden op provinciaal en stedelijk niveau gezamenlijke afspraken en richtlijnen voorbereid.
Gemeentelijk vastgoed
Als eigenaar van het gemeentelijk vastgoed willen wij ook goed zorgdragen voor de gebouwen en monumenten in onze stad. Wij vinden het daarbij van belang om te zorgen dat ons huis op orde is en wij het goede voorbeeld uitdragen, o.a. als het gaat om de verduurzaming van ons vastgoed. Tegelijkertijd lopen wij daarbij, net als particuliere huiseigenaren, aan tegen de betaalbaarheid van deze duurzaamheidsopgave. Op basis van de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is een uitvoeringsplan gemaakt voor de komende vier jaar. Bij de begroting 2021 is besloten om te budgetteren op dit beleidsdoel. Met de beschikbare middelen kunnen wij in de periode 2022-2025 een start maken met het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor de verduurzaming van ons vastgoed.
Een onverminderd grote opgave
Al met al blijft de energietransitie de komende decennia een enorme opgave waarbij haalbaarheid, betaalbaarheid en maatschappelijk draagvlak belangrijke succesfactoren zijn. De afgelopen jaren zijn diverse aanvragen voor subsidie gedaan op het gebied van de energietransitie. Er zijn subsidies onze kant op gekomen, maar er zijn ook subsidies niet toegekend. Komende jaren blijven we inzetten op financiële middelen van buiten. Omdat we beperkte gemeentelijke middelen hebben, moeten er keuzes gemaakt worden in prioriteiten. Daarom zal de komende periode, ter voorbereiding op een nieuw coalitieakkoord en samen met de nieuwe raad en college gekeken moeten worden naar de continuïteit van het Programma. Het stopzetten of uitstellen van maatregelen of projecten zal zijn weerslag hebben op het draagvlak voor duurzaamheid bij inwoners en overige partijen in de stad. Ondertussen blijven we, o.a. via de G40 en VNG, met het Rijk in gesprek over extra middelen om voldoende uitvoering te kunnen geven aan het Klimaatakkoord.

Groeiende stad: wonen en ruimtelijke ontwikkeling
De komende jaren blijft de stad groeien: met de huidige prognoses groeien we naar ruim 180.000 inwoners in 2040. Amersfoort wil de groei op een verantwoorde en duurzame manier faciliteren, om een aantrekkelijke woon- en werkstad te blijven. Om de groei te faciliteren zijn er voldoende werklocaties, voorzieningen en vooral voldoende betaalbare woningen nodig die bijdragen aan een gezond en prettig leefklimaat. De druk om de schaarse ruimte is groot, immers werken, wonen, duurzaamheid, bereikbaar, recreatie en voorzieningen vragen allemaal om ruimte. Dit vraagt om een integrale aanpak die met verschillende partijen opgepakt moet worden.
Om de woonopgave aan te pakken moet er flink gebouwd worden. We moeten elk jaar tot 2030 1.000 woningen bouwen om aan de woningvraag te voldoen. In 2022 zal er met name gebouwd worden in de Vathorst De Laak, Laan van duurzaamheid, het Hogekwartier, De Hoef en op diverse binnenstedelijke locaties. Overigens is de woningvraag niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Het Deltaplan Wonen geeft richting aan deze opgave, het biedt een maatregelenpakket waarbij aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid samengaan.
De Hoef, Langs Eem en Spoor en Vathorst Bovenduist zijn de grote woningbouwlocaties. Op de Hoef zijn de contouren van een nieuwe stadswijk al te zien. Komende jaren zal de ontwikkeling daar verder ter hand genomen worden. Afgelopen jaar is besloten om Vathorst Bovenduist te ontwikkelen. Vathorst-Bovenduist is de enige grote planlocatie in Amersfoort waar nog een groen-stedelijk woonmilieu kan worden gerealiseerd. In Vathorst-Bovenduist zetten we in op een mix tussen eengezins- en meergezinswoningen. Minimaal 3000 woningen zullen hier worden gebouwd. We werken aan een ontwikkelkader samen met marktpartijen en andere belanghebbenden. In het gebied langs Eem en Spoor worden 3000 woningen ontwikkeld op diverse locaties: Wagenwerkplaats, Kop van Isselt, Nieuwe Stad en het Eemplein. Hiervoor is de verplaatsing van de ROVA essentieel en zal tevens de Nieuwe Poort aanpassingen behoeven. Meer over de Nieuwe Poort leest u in de paragraaf mobiliteit. De komende jaren zal het Eemplein worden afgerond met de laatste ontwikkeling van blok 5 (achter de Mediamarkt), zal op de Wagenwerkplaats de eerste woningbouw worden opgeleverd en zal in de Nieuwe Stad verder worden gebouwd. In de Kop van Isselt staan we nog aan de start en zullen de plannen in de komende periode verder uitgewerkt worden. Wel is alvast begonnen met tijdelijke woningbouw.
Een passende woning voor iedereen
Met de uitvoering van het Deltaplan Wonen en het actieplan Middenhuur zetten wij naast versnelling van de bouwopgave vooral in op het aanpakken van excessen op de woningmarkt en het bevorderen van de doorstroming. Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben wij samen met de regiogemeenten, betrokken provincies, woningcorporaties en het Rijk een woondeal gesloten. De deal is een addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht. Hiermee begint een langjarige samenwerking, met als resultaat dat er vóór het einde van 2030 in de regio Amersfoort 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken. Door de handen ineen te slaan en met de steun van het Rijk kunnen de geplande nieuwbouw en de nodige ontwikkelingen die daarbij horen, sneller worden gerealiseerd. 
We willen een thuis voor iedereen bieden. Dat betekent dat mensen met een zorgvraag moeten kunnen wonen in een omgeving waar zij zich thuis voelen en waar aandacht is voor hun mogelijkheden en beperkingen. Een eigen woonplek in de wijk met passende zorg en begeleiding op maat is dé springplank voor herstel en (re-) integratie in wijk en maatschappij.  Er is een tekort aan geschikte woningen om de gewenste uitstroom van mensen vanuit zorginstellingen (maatschappelijke opvang etc.) goed te kunnen faciliteren. Met corporaties en zorginstellingen zetten wij diverse (tijdelijke) woonconcepten voor mensen die nog een (individuele) ondersteuningsbehoefte voort en ontwikkelen wij waar nodig aanvullend aanbod.

We gaan door met de gestarte tijdelijke woonlocaties en gaan op zoek naar aanvullende locaties.
Om te zorgen voor passend en betaalbaar woningaanbod zetten we in op nieuwbouw, tijdelijke woningen, onzelfstandige wooneenheden en optimaal gebruik van de bestaande voorraad. Voldoende huisvesting voor statushouders is een aandachtspunt. Daarnaast is er extra aandacht voor de herijking van het woonwagenbeleid. Samen met de doelgroep zelf kijken wij naar passende oplossingen.

Bijzondere aandacht hebben wij voor het tegengaan van discriminatie op de woningmarkt. Wij hebben onderzoek gedaan om te achterhalen wat de problemen en knelpunten zijn. Samen met betrokken partijen in de stad maken wij het onderwerp bespreekbaar en voeren wij gezamenlijke acties uit. Verder is er extra  aandacht voor het vergroten van doorstroming en kijken wij naar mogelijkheden om woningdeling mogelijk te maken om op korte termijn ook al een bijdrage te kunnen leveren aan de grote vraag naar woningen.
Een aanzienlijk deel van de bestaande woningen en woonomgeving is op dit moment (nog) niet geschikt voor kwetsbare ouderen of mensen met een ondersteuningsvraag. Ook  is er behoefte aan nieuwe (geclusterde) woonvormen. We zien dat in bepaalde wijken of buurten in de stad bovengemiddeld veel mensen wonen die op één of andere manier kwetsbaar zijn. Dat zet op sommige plekken de leefbaarheid onder druk. Deze ontwikkelingen vragen om een (her-)oriëntatie op het bestaande aanbod van wonen, welzijn en ondersteuning.
De opgave vraagt om samenwerking en ondersteuning vanuit het Rijk
De problemen op de woningmarkt worden steeds groter. De oplossing van dit probleem is ook sterk afhankelijk van de afhankelijk van de kabinetsformatie. Er komt mogelijk meer regie vanuit het Rijk op het aanwijzen van bouwlocaties. Daarnaast hebben veel partijen in aanloop naar de verkiezingen gepleit voor het afschaffen van de verhuurdersheffing. Maatregelen die van groot belang kunnen zijn om de bouw van meer betaalbare en passende woningen te stimuleren. Het is voor Amersfoort van belang dat er op nationaal niveau snel afspraken gemaakt kunnen worden over de verdere aanpak van de wooncrisis.
Wij vragen het Rijk en provincie om ondersteuning (expertise, middelen, regelruimte) bij het realiseren van de woonopgave en de daarmee samenhangende verstedelijkingsopgave zoals het bereikbaar houden van onze stad of voldoende recreatieruimte en andere voorzieningen van onze inwoners. Met provincie Utrecht en het Rijk voeren wij naast de Woondeal ook de regiodeal Vitale Wijken uit. We zijn aan de slag gegaan in het Soesterkwartier om samen met de bewoners tot een gedragen agenda te komen. Ook in Liendert gaan we op deze wijze aan de slag. In 2022 zullen de plannen voor deze beide wijken gereed zijn. In deze plannen gaat het om een brede wijkaanpak waarbij sociaal, fysiek en economische aspecten aan bod komen.
We werken aan proposities die we bij het Groeifonds kunnen indienen. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Afgelopen jaar hebben we drie proposities ingediend: Freedom to move-Hoefkwartier, Spoorzone Amersfoort-Centraal gezond en rondom het geo cluster. Afhankelijk of het Rijk deze honoreert zal in 2022 eventueel een nieuwe aanvraag worden gedaan.
Met de regio werken we samen aan diverse plannen. Via het regionaal programmeren voor wonen en werken is een start gemaakt met het monitoren en waar mogelijk beter verdelen van de druk op de ruimte. Nieuwe woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen worden via het Programma wonen en werken regionaal afgestemd, geprogrammeerd en gefaseerd. Dit zorgt voor samenhang tussen alle plannen in de regio, zodat inzichtelijk wordt waar en wanneer ontwikkelingen beoogd worden. Voor Amersfoort en de regio zorgt deze afstemming en samenwerking voor plannen die complementair aan elkaar zijn en niet concurreren, voor betere aansluiting op de behoefte en een gezamenlijke inzet op kwantiteit, kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid voor woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen.
Het vastgestelde regionale Ontwikkelbeeld zal in 2022 verder uitgewerkt moet worden.  Met het Ontwikkelbeeld wil de Regio Amersfoort samen met stakeholders en inwoners antwoord geven op de opgaven die ons wachten, daarbij rekening houdend met de keuzes voor wonen, werken, natuur, recreatie, landbouw, verkeer en vervoer en energie. De verschillende scenario's voor ruimtelijke ontwikkeling zijn samengebracht tot een perspectief. In 2022 en verder zullen de verschillende gemeenten hier concreet handen en voeten aan moeten geven.
In 2022 zal de omgevingsvisie afgerond zijn. De omgevingsvisie legt de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast: de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, mobiliteit en cultureel erfgoed.  In 2021 hebben we een omgevings-effectrapportage laten uitvoeren welke ons helpt om keuzes te maken voor de gewenste ontwikkeling van de stad, op basis van de ingeschatte effecten van een aantal uiteenlopende ontwikkelingsrichtingen. Hieruit zijn drie varianten voor de ontwikkeling van de stad en criteria om die aan te toetsen, in beeld gebracht. Deze varianten en de criteria hebben ter inzage gelegen. Alle uitkomsten uit de participatie, de beoordeling van de varianten uit de Omgevingseffectrapportage en een analyse van het huidige beleid worden verwerkt tot een voorstel voor een richting voor de Omgevingsvisie en een voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de stad.
Ook werken we aan een ruimtelijk kader voor de randen van Amersfoort. Daarin worden de belangrijke waarden (zoals cultuurhistorie, natuur, wonen, werken, recreëren) in het gebied benoemd en geeft dit kader aan hoe hiermee omgegaan moet worden als er initiatieven zijn voor ontwikkelingen in het gebied. De visie voor de Heuvelrugzone zal in 2021 worden afgerond en de gesprekken over een visie Hoogland West worden voortgezet. In Vathorst Noord gaan we verder met de ontwikkeling van de groen-recreatieve zone inclusief de opwek van duurzame energie. Ook de toekomst van de landbouw in deze gebieden is een gesprek dat we samen met inwoners van dit gebied, belangenorganisaties en de raad voeren.
Duurzame mobiliteit en verbeteren bereikbaarheid
Vanuit de centrale opgave om Amersfoort duurzaam en inclusief te laten groeien ligt er een nadrukkelijke opgave voor mobiliteit, bereikbaarheid, toegang tot steeds schonere vervoersvormen, het faciliteren van woningbouw, en een leefbare omgeving om te wonen – werken en recreëren staan daarbij centraal. Om de bevolkingsgroei en de verdichting op te vangen zijn veranderingen nodig in de mobiliteitskeuzes die inwoners en bezoekers maken. Amersfoort staat aan de vooravond van een mobiliteitstransitie. Hoe deze transitie eruit ziet en wat daarbij de ‘meest kansrijke sporen’ zijn, valt vooraf niet te voorspellen. De ontwikkelingen, veelal technologisch gedreven, gaan snel en bieden onverwachte kansen.
De komende jaren staan wij voor de uitdaging om tijdig en blijvend verkenningen te doen naar kansrijke technologieën en vervoersconcepten, om de kansen die zich voordoen op samenwerking en bekostiging te pakken en om de inwoners en ondernemers van de stad te betrekken bij deze transitie. Het tijdig inhaken op lobbykansen en planvorming vanuit het rijk is daarbij essentieel. Om regio Amersfoort enerzijds via een aantal sterke OV- en fietscorridors verbonden te houden met de focusgebieden Amersfoort Centraal en Schothorst, met de belangrijkste knopen in de omliggende regio’s en anderzijds om het stedelijk OV-netwerk van Amersfoort toekomstbestendig te maken, wordt een verkenning uitgevoerd naar een systeem van hoogfrequent HOV-lijnen met aparte infra, voorrang en meer capaciteit. Daarbij ligt het, gezien de aantallen en de beperking op uitbreiding van de A28, voor de hand om aansluiting te vinden bij een verbinding met Utrecht Sciencepark en Zeist.
Wij blijven werken aan de bereikbaarheid voor de voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en de auto. Daarbij is afstemming en samenwerking met andere overheden, waaronder onze buurgemeenten, nodig (ontsluiting westzijde Vathorst/Bovenduist). De projecten uit het programma VERDER worden afgerond.
We werken aan een nieuwe visie op mobiliteit die uitgaat van het ontlasten van de Stadsring voor doorgaand verkeer waardoor de leefbaarheid in en rond het centrum verbeterd. Het segmenteren van de stad voor het autoverkeer op de radialen als hoofdverbindingen wordt hierbij onderzocht. In relatie hiermee wordt ook onderzocht of stadsrandparkeren een bijdrage levert in minder autoverkeer in de stad. Om de verkeersveiligheid van de Nieuwe Poort te verbeteren, de woningbouw ontwikkelingen langs Eem en Spoor en mogelijk te maken onderzoeken we de mogelijkheden om de Nieuwe Poort anders vorm te geven.
De reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A1 en A28 ondervinden tegenslagen. Dit als gevolg van de gestaakte aanbesteding van de A28. Ook de effecten van de PAS uitspraak zijn nog niet helemaal duidelijk.
Wij werken aan een beter fietsnetwerk in Amersfoort en in de regio. Wij voeren het fietsplan, waarvoor 5 mln. aan coalitiemiddelen beschikbaar is, versneld uit. Betere fietsverbindingen dragen bij aan een betere bereikbaarheid, minder uitstoot maar komt ook de leefbaarheid ten goede (minder autoverkeer en beslag op de openbare ruimte). Om de verkeersveiligheid te verbeteren starten we met de aanpak van de top 10 door fietsers als onveilige locaties aangegeven. Soms kan de verkeersveiligheid met kleine ingrepen worden verbeterd. Maar bijvoorbeeld rotonde Borneoplein vraagt om meer voorbereidingstijd en moet in nauw overleg met belanghebbenden worden uitgewerkt.    
De toename in mobiliteit, de toevoeging van nieuwe mobiliteitsmiddelen, als speed pedelecs en e-(deel)steps en verschillen in snelheden noopt tot een andere omgang met de openbare ruimte. De verdeling van de schaarse openbare ruimte betekent dat andere voetgangers en fietsers bijvoorbeeld meer ruimte krijgen. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheid om 30km p/uur als standaard binnen de bebouwde kom toe te passen waar dat mogelijk en nodig is. De binnenstad is inmiddels autoluw gemaakt. Met de herinrichting van de Kamp en de Varkensmarkt wordt een vervolg gegeven aan het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad.
Wij stellen een parkeervisie op waarin onder meer het vraagstuk over de benutting van de openbare ruimte bij groeiend autobezit en automobiliteit aan de orde komt. Hierbij wordt de parkeerdruk door forenzen, het bezit van een 2 e en 3 e auto en de druk die dit geeft op de openbare ruimte betrokken. Het college blijft verkennen in welke wijken parkeerregimes verbeterd kunnen worden om de leefbaarheid te verbeteren. Bij parkeervergunninggebieden wordt geprobeerd de overloop naar naastgelegen gebieden te voorkomen door de grenzen van de vergunninggebieden op te rekken naar logische grenzen en door in te zetten op doelgroepenbenadering.
Met de continuering van de middelen voor duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit kunnen we de programma's voortzetten. Zo kunnen we voor luchtkwaliteit doorzetten om in 2030 aan de WHO normen te voldoen. Ook het implementeren van Mobility as a Service (Maas) voor de inbreidingslocaties en het daaraan gekoppelde Mobility Service Provider (MSP), is de komende jaren een belangrijke opgave. Dit is noodzakelijk om de gewenste woningbouw in de inbreidingslocaties te kunnen realiseren, zonder dat daarmee de leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid onder druk komen te staan. Het zal daarbij ook gaan om een gedragsverandering. Ook de transitie naar deelmobiliteit en Zero Emissiebeleid vraagt komende tijd veel aandacht. In 2022 willen we een stadsbrede visie op logistiek aanbieden; denk aan laadinfra, elektrische stadsdistributie en het realiseren van een waterstoftankstation.
Op het gebied van deelmobiliteit worden concrete stappen gezet, zo zijn de deelscooters het afgelopen jaar het straatbeeld gaan bepalen. Ingezet wordt op een breed assortiment van mobiliteitskeuzes, denk aan elektrische steps en bakfietsen en een betrouwbare beschikbaarheid van middelen.
Stedelijk beheer/ Milieu
Een veilige, leefbare en groene leefomgeving is van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid van onze stad en haar inwoners. En in de coronacrisis is de nabije buitenruimte voor mensen alleen maar belangrijker geworden. Om die reden hebben we het afgelopen jaar de beweegrondjes geactualiseerd.
In 2021 is er een nieuw 'Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2031' en de uitwerking in het 'Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025', vastgesteld. Daarin zijn 5 aangepaste kaders die voortkwamen uit de beleidsevaluatie verwerkt. Ook is afgelopen jaar de Watervisie en het Basis Riolerings Plan geactualiseerd. In beide stukken is aandacht voor de effecten van de klimaatverandering. Met de Watervisie 2021-2040 zorgt de gemeente ervoor dat met het beheer van het water zo goed mogelijk wordt ingespeeld op het veranderende klimaat, de verdichting van de stad door het woningbouwprogramma en de toenemende behoefte aan het gebruik van het water voor recreatie. En in het rioleringsplan wordt ingespeeld op de langere perioden van aanhoudende droogte afgewisseld met hevige regenbuien. Hoe houden we het water langer vast en hoe voorkomen wij natte voeten.
Steeds vaker hebben we te maken met extreme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Daarnaast staat ook de biodiversiteit onder druk. Amersfoort wil een klimaatbestendige stad zijn met voldoende ruimte voor water en groen. In 2022 nemen wij daarom de uitvoering van het Programma Klimaatbestendige en Groene stad verder ter hand, waarmee we o.a. de biodiversiteit vergroten, onze stad vergroenen en problemen rondom hittestress en wateroverlast aanpakken. Voor projecten in de openbare ruimte en gebiedsontwikkeling pakt de gemeente zichtbaar het initiatief als het om vergroenen en klimaatbestendig inrichten gaat. Daar waar de stad op de schop gaat voor beheer, herinrichting of vernieuwing nemen we meteen klimaatadapatieve en groene maatregelen op in ontwerp- of ontwikkelkaders en in de uitvoering.
Tot 2023 nemen we deel aan het Europese innovatieproject SCOREwater, waarbij data en technologie ingezet worden om klimaatadaptieve doelstellingen te behalen. Samen met lokale projectpartners Civity, Future City Foundation en HydroLogic worden innovatieve producten en diensten ontwikkeld en ingezet. Met deze organisaties werken we bovendien samen in het geo-cluster, gericht op het verzamelen en toepassen van geografische data.
In 2020 en 2021 hebben we geëxperimenteerd met een subsidieregeling voor groene daken.  Hiermee dragen we bij aan het afvlakken van de afvoerpiek bij hevige regenval, het tegengaan van hittestress en leveren we een positieve bijdrage aan tal van andere leefbaarheidsfactoren. Op basis van de behaalde positieve resultaten, het enthousiasme en het potentieel in de stad zetten we de regeling voort in 2022 en breiden we de doelgroep uit met bedrijven.
Het project Steenbreek openbare ruimte wat we doorzetten in 2022,valt onder de Stad in actie. In 2022 zullen nieuwe vergroeningskansen in de wijken Kruiskamp/Koppel en Schothorst-Noord uitgevoerd worden.
In 2022 ronden we de evaluatie van het beleidsplan Groenvisie af. De Groenkaart en het Groencompensatiebeleid als onderdeel van de Groenvisie zijn afgerond en hiermee belangrijke instrumenten geworden.
We reserveren budget voor initiatieven uit de stad, zonder dit vast te leggen voor het hele jaar om goed in te spelen op ideeën.
Een onderdeel dat een belangrijke rol speelt in de leefbaarheid van een stad is de afvalinzameling; doel is om afvalloos te worden als het gaat om huishoudelijk afval. In 2021 is het uitwerkingsplan voor het inzamelen van grondstoffen in de hoogbouw voor de hele stad vastgesteld. In 2022 gaan we het omgekeerd inzamelen ook in de gestapelde bouw uitvoeren zodat ook daar gescheiden inzameling van grondstoffen plaatsvindt.
Het beheersen van de kosten van verwerking is van belang om de afvalstoffenheffing niet teveel te laten stijgen. Om de stijgende kosten van afvalverwerking te beperken zetten wij ons ook in om via AVU en via het Rijk te vragen en te lobbyen om systeemknelpunten op te lossen om de stijgende kosten voor afvalverwerking terug te dringen. Hierbij richten wij ons op de stromen die het grootste deel van de kostenstijging veroorzaken.
Tevens vinden wij het van belang dat er mogelijkheden zijn voor het scheiden van nieuwe afvalstromen in het kader van circulariteit.
Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad waar de basiskwaliteit voor geluid, lucht, bodem en veiligheid in orde is. Waar mogelijk maken we Amersfoort stiller, schoner en veiliger. In 2022 starten we in co-creatie met een project (nader te bepalen) om een stille plek in de stad te creëren. Zo ontdekken we wat verschillende typen mensen zoeken als het gaat om stille plekken in hun woonomgeving. Verder verbetering van andere plekken in de stad  kunnen met de ontwikkeling van een soort standaard dan aangepakt worden.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12