Home

Bijlagen

Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om een 'Taakvelden overzicht bij de begroting te voegen. In dit overzicht is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet aanwezig. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden. Saldi rekening 2020 en begroting 2021 kunnen afwijken vanwege mutaties in de taxonomie van taken.

Tabel:BT.01 Taakvelden

TAAKVELDEN

REKENING
2020

BEGROTING
2021

BEGROTING
2022

RAMING
2023

RAMING
2024

RAMING
2025

LASTEN

0.1

Bestuur

-8.223

-7.568

-7.682

-7.674

-7.550

-7.565

0.10

Mutaties reserves

-26.736

-6.551

-18.938

-11.891

-8.920

-3.096

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-9.652

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

-5.029

-5.579

-5.564

-5.619

-5.618

-5.617

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-5.720

-2.571

-3.424

-3.622

-3.890

-4.382

0.4

Overhead

-58.598

-63.839

-64.065

-62.176

-61.674

-61.429

0.5

Treasury

-4.466

-3.110

-2.221

-1.271

-437

742

0.61

OZB woningen

-1.631

-1.387

-1.382

-1.545

-1.551

-1.558

0.62

OZB niet-woningen

-1.289

-590

-768

-776

-782

-788

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

0

-174

-179

-181

-183

-184

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-80

-544

-862

-633

-503

-606

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-87

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-11.672

-10.930

-11.195

-11.290

-11.380

-11.481

1.2

Openbare orde en veiligheid

-4.741

-3.818

-5.059

-4.804

-4.326

-4.357

2.1

Verkeer en vervoer

-21.358

-21.198

-22.083

-21.894

-23.052

-23.362

2.2

Parkeren

-3.001

-3.334

-3.440

-3.573

-3.603

-3.615

2.4

Economische havens en waterwegen

-271

-306

-323

-335

-347

-359

2.5

Openbaar vervoer

-695

-1.104

-863

-757

-702

-704

3.1

Economische ontwikkeling

-1.834

-1.772

-2.149

-1.273

-1.274

-1.375

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-5.375

-8.239

-9.393

-8.963

-10.624

-4.432

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.056

-1.123

-1.246

-1.246

-1.247

-1.248

3.4

Economische promotie

-151

-205

-254

-254

-229

-229

4.1

Openbaar basisonderwijs

-1.084

-1.584

-1.370

-1.370

-1.370

-1.370

4.2

Onderwijshuisvesting

-16.905

-17.595

-17.261

-17.437

-18.292

-18.738

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-12.347

-14.792

-16.337

-14.998

-13.874

-13.976

5.1

Sportbeleid en activering

-6.592

-6.386

-6.705

-6.491

-6.493

-6.443

5.2

Sportaccommodaties

-9.777

-10.130

-10.271

-10.418

-10.276

-10.239

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-17.100

-15.463

-15.659

-15.567

-15.258

-15.234

5.4

Musea

-5.907

-5.265

-5.681

-5.713

-5.711

-5.711

5.5

Cultureel erfgoed

-439

-463

-522

-522

-522

-522

5.6

Media

-4.388

-4.548

-4.789

-4.789

-4.789

-4.789

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-16.752

-16.185

-15.689

-16.094

-15.718

-15.940

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-15.132

-15.662

-16.913

-17.141

-17.276

-17.317

6.2

Wijkteams

-14.768

-14.820

-18.511

-18.636

-18.764

-18.896

6.3

Inkomensregelingen

-91.554

-65.872

-68.637

-68.148

-67.023

-66.423

6.4

Begeleide participatie

-23.851

-18.952

-17.579

-17.095

-17.001

-17.161

6.5

Arbeidsparticipatie

-3.388

-8.912

-9.457

-7.990

-8.036

-7.951

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-8.304

-8.520

-5.477

-4.342

-4.318

-4.318

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-29.410

-24.446

-35.628

-35.297

-34.458

-35.004

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-41.684

-35.866

-31.858

-33.405

-33.769

-33.769

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

-46.508

-43.191

-45.175

-44.885

-45.137

-45.224

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

-5.448

-5.513

-5.972

-5.973

-5.976

-5.976

7.1

Volksgezondheid

-6.949

-7.346

-7.167

-7.217

-7.283

-7.349

7.2

Riolering

-9.461

-9.661

-9.936

-10.050

-10.160

-10.400

7.3

Afval

-14.994

-15.940

-16.501

-17.408

-18.051

-18.261

7.4

Milieubeheer

-11.843

-11.843

-7.531

-7.187

-7.192

-5.492

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-4.458

-4.636

-4.716

-4.821

-4.815

-4.804

8.1

Ruimtelijke ordening

-9.651

-6.829

-5.297

-5.524

-4.916

-4.919

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-37.350

-26.396

-30.471

-12.958

-9.365

-1.201

8.3

Wonen en bouwen

-7.579

-9.012

-9.020

-7.394

-6.027

-5.548

TOTAAL LASTEN

-645.286

-569.772

-601.220

-568.645

-559.765

-538.620

TAAKVELDEN

REKENING
2020

BEGROTING
2021

BEGROTING
2022

RAMING
2023

RAMING
2024

RAMING
2025

BATEN

0.1

Bestuur

482

486

478

478

478

478

0.10

Mutaties reserves

56.981

32.149

24.391

17.867

14.824

9.676

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

1.793

2.429

2.465

2.516

2.516

2.516

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.884

922

1.294

1.224

1.262

1.313

0.4

Overhead

17.418

15.772

15.316

14.498

14.518

14.522

0.5

Treasury

4.553

3.743

4.040

3.817

3.833

3.558

0.61

OZB woningen

26.189

27.831

28.939

29.535

29.818

30.106

0.62

OZB niet-woningen

20.953

22.169

23.004

23.507

23.742

23.988

0.63

Parkeerbelasting

2.361

3.198

3.549

3.549

3.549

3.549

0.64

Belastingen overig

2.441

1.884

1.436

1.436

1.436

1.436

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

316.278

301.295

324.034

315.278

312.335

310.536

0.8

Overige baten en lasten

572

665

680

736

0

0

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

8

8

8

8

8

8

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.310

1.603

1.680

1.680

1.680

1.680

2.1

Verkeer en vervoer

2.302

1.786

2.718

2.955

3.178

3.379

2.2

Parkeren

453

508

914

914

914

914

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

178

61

62

62

62

62

3.1

Economische ontwikkeling

27

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.880

8.239

9.393

8.963

10.624

4.432

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

402

516

524

524

524

524

3.4

Economische promotie

0

300

600

600

600

600

4.1

Openbaar basisonderwijs

17

11

10

10

10

10

4.2

Onderwijshuisvesting

2.835

2.661

2.697

2.697

2.697

2.697

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.490

6.887

9.159

8.345

7.206

7.206

5.1

Sportbeleid en activering

122

22

112

32

33

33

5.2

Sportaccommodaties

3.414

3.411

3.479

3.571

3.570

3.570

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.895

4.055

4.115

4.115

4.115

4.115

5.4

Musea

645

211

341

341

341

341

5.5

Cultureel erfgoed

4

0

0

0

0

0

5.6

Media

0

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

175

30

30

30

30

30

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

475

453

431

432

429

429

6.2

Wijkteams

70

38

35

35

36

36

6.3

Inkomensregelingen

76.071

50.750

53.063

52.563

51.963

51.363

6.4

Begeleide participatie

47

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

1.415

49

52

48

40

40

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

626

591

603

603

604

604

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.187

167

166

174

176

176

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

1.576

41

37

37

38

38

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

3.822

1.773

1.768

1.768

1.769

1.769

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

252

45

41

41

42

42

7.1

Volksgezondheid

149

48

44

44

45

45

7.2

Riolering

13.850

13.684

14.215

14.364

14.508

14.648

7.3

Afval

18.128

21.990

22.418

23.479

24.275

24.546

7.4

Milieubeheer

914

40

41

41

41

41

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

4.982

5.832

5.965

6.070

6.069

6.058

8.1

Ruimtelijke ordening

5.716

1.278

2.631

2.927

2.626

2.597

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

28.208

25.895

29.963

12.450

8.857

561

8.3

Wonen en bouwen

6.737

4.246

4.280

4.280

4.341

4.344

TOTAAL BATEN

645.286

569.772

601.220

568.645

559.765

538.620

N.B.: De cijfers in kolom begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12