Home

Bijlagen

Verklarende woordenlijst

 • ABC-scholen

Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)

 • ABT

Amersfoort Business Team

 • Agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen

 • AGV

Als Gevolg Van

 • AOJ

Aansluiting Onderwijs en Jeugd

 • AOW

Algemene Ouderdomswet

 • APV

Algemene Plaatselijke Verordening

 • ASF

Amersfoortse Sport Federatie

 • ASV

Algemene Subsidieverordening

 • AV

Amersfoort Vernieuwt

 • AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • AVU

Afvalverwijdering Utrecht  

 • AZC

Asielzoekerscentrum

 • BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

 • B&W

Burgemeester en Wethouders

 • BBP

Bruto Binnenlands Product

 • BBV

Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

 • BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

 • BENG

Bijna Energie Neutrale Gebouwen

 • BIBOB

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

 • BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

 • BKWI

Bureau Ketenregistratie Werk en Inkomen

 • BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

 • BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

 • BRP

Basisregistratie Personen

 • BSA

Breed Spectrum Aanbieders

 • BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

 • BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

 • BVC

Boomveiligheidscontrole

 • BVH

Basisvoorziening Handhaving

 • BW

Beschermd Wonen   

 • BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

 • CB

Collegebesluit

 • CBA

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort

 • CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

 • CCNL

Collectiecentrum Nederland

 • CE

Circulaire Economie

 • CHAT

Cultuurhistorische Atlas

 • Chw

Crisis & herstel wet

 • CIPU

Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht

 • CNME

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie

 • CO2

Koolstofdioxide (broeikasgas)

 • COVID-19

Coronavirus Disease 2019

 • CPB

Centraal Planbureau

 • CSG

Centrum voor Seksueel Geweld

 • C.V.

Coöperatieve Vereniging

 • CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

 • DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

 • DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

 • DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

 • DVO

Dienstverleningsovereenkomst

 • DWH

Datawarehouse

 • EBB

Europese Betalingsbevelprocedure

 • ECB

Europese Centrale Bank

 • EBU

Economic Board Utrecht

 • EMU

Economische en Monetaire Unie

 • ENG

Energie Neutrale Gebouwen

 • EZK

Economische Zaken en Klimaat

 • Wet FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

 • FIWARE Lab

In dit lab kunnen developers gratis gebruikmaken van datacenter-faciliteiten en de standaard bouwstenen

 • FTE

Fulltime-Equivalent / werktijdfactor

 • G40

Netwerk van 40 grote steden (excl. de vier grootste steden)

 • Geo-data

Een verzamelnaam voor alle gegevens (virtueel of fysiek) die aan een plek op de aardbol gerelateerd zijn; het gaat hier om de locatie van deze gegevens vastgelegd in coördinaten.

 • GFT

Groente-, Fruit- en Tuinafval

 • GGU

Gezamenlijke Gemeenschappelijke Uitvoering

 • GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

 • GIDS

Gezond in de Stad

 • GR

Gemeenschappelijke Regeling

 • GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

 • HBO

Hoger Beroepsonderwijs

 • HOF

Houdbare Overheidsfinanciën

 • (H) OV

(Hoogwaardig) Openbaar Vervoer

 • ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

 • IRMA

I Reveal My Attributes

 • ISV

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing

 • IT

Informatietechnologie

 • IV

Informatievoorziening

 • JDA

Juridische Dienstverlening en Advies

 • JDK

Japanse Duizendknoop

 • JGZ

Jeugdgezondheidszorg

 • JWL

Jongeren- en leerwerkloket

 • KANS

Klimaatadaptatie Nederlandse Steden

 • KCC

Klant Contact Centrum

 • KCS

Klant Contact Services

 • KHN

Koninklijke Horeca Nederland

 • KPI

Kritieke prestatie-indicatoren

 • KWh

Kilowattuur

 • m2

Vierkante Meter

 • m3

Kubieke Meter

 • MaaS

Mobility as a Service

 • MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

 • MDA

Multidisciplinaire Aanpak

 • MFA

Multifunctionele Accommodaties

 • MKB

Midden- en Kleinbedrijf

 • MPG

Meerjaren Programma Grondexploitaties

 • MSP

Mobility Service Provider

 • NCNP

No-Cure-No-Pay

 • NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

 • NOVI

Nationale Omgevingsvisie

 • NPO

Nationaal Programma Onderwijs

 • NS

Nederlandse Spoorwegen

 • NSVV

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

 • NVRD

Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten

 • NWB

Nederlandse Waterschapsbank

 • NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

 • OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

 • OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • ODRU

Omgevingsdienst Regio Utrecht

 • o/g

Opgenomen Gelden

 • OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 • OLV

Onze Lieve Vrouwe

 • OM

Openbaar Ministerie

 • OMNV

Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf

 • OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

 • OPK

Oud Papier en Karton

 • OR

Openbare Ruimte

 • O&S

Onderzoek en Statistiek

 • OV

Openbaar vervoer

 • Ow

Omgevingswet

 • OZB

Onroerendezaakbelasting

 • PA

Public Affairs

 • PABV

Parkeren Amersfoort BV

 • PAS

Programma Aanpak Stikstof

 • PCA

Publiekscontact en Advies

 • PDF

Portable Document Format

 • PEPP

Pandemic Emergency Purchase Program

 • PFAS

Poly- en Perfluoralkylstoffen

 • PGA

Persoonsgerichte Aanpak

 • PMD

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken

 • PO

Primair onderwijs

 • POH

Praktijkondersteuner huisarts

 • PPS

Publiek-Private Samenwerking

 • PU

Provincie Utrecht

 • PVA

Plan Van Aanpak

 • PvE

Programma van Eisen

 • RB

Raadsbesluit

 • REA

Regionale Economische Agenda

 • RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • RES

Regionale Energiestrategie

 • RIB

Raadsinformatiebrief

 • RIEC

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

 • RIS

Reserve Openbaar Vervoer

 • RO

Ruimtelijke ontwikkeling

 • ROC

Regionaal Opleidingscentrum

 • ROCOV

Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

 • ROM

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

 • RRE

Regeling Reductie Energiegebruik

 • RREW

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

 • RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen

 • RSV

Reserve Stedelijke Voorzieningen

 • RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

 • RVS

Regionale Veiligheidsstrategie

 • RWA

Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving

 • RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

 • SAVE

Samenwerken aan Veiligheid (Samen Veilig Midden-Nederland, Utrecht)

 • SBG

Servicebureau Gemeenten

 • SBI

Samenwerking, Bezinning en Inspiratie

 • SD

Sociaal Domein

 • SKB

Schatkistbankieren

 • SV

Stedelijke Vernieuwing

 • SVN

Stimuleringsfonds Nederland

 • SW

Sociale Werkvoorziening

 • SWA

Sociale Wijkteams Amersfoort

 • TLTRO

Targeted Longer Term Refinancing Operations

 • TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • TVW

Transitievisie Warmte

 • u/g

Uitgeleend Geld

 • UPJO

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

 • VERDER

Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren

 • VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

 • VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • VNO/NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

 • VO

Voortgezet Onderwijs

 • VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

 • VOF

Vennootschap Onder Firma

 • VPB

Vennootschapsbelasting

 • VRI

Verkeersregelinstallatie

 • VRU

Veiligheidsregio Utrecht

 • VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

 • VSV

Vroegtijdig Schoolverlaten

 • VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 • VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • WBA

Warmtebedrijf Amersfoort

 • WHO

World Health Organization

 • Wkb

Wet kwaliteitsborging

 • WKO

Warmte Koude Opslag

 • WKR

Werkkostenregeling

 • WLZ

Wet Langdurige Zorg

 • Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • WO

Wetenschappelijk Onderwijs

 • WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

 • WOO

Wet Open Overheid

 • WOZ

Waardering Onroerende Zaken

 • Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

 • Zvw

Zorgverzekeringswet

 • ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

 

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12