Hoofdstukken

2. Inclusieve en veilige stad

 Tekst bij foto voor slechtzienden: Foto van kinderen in een speeltuin.

Samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners gaan wij intensiever werken aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

Beleidskader Inclusieve Stad
Het vastgestelde Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad  is de kapstok voor het brede sociaal beleid met ondersteuning, participatie, (jeugd)zorg, minimabeleid, toeleiding naar werk, jeugdbeleid, pedagogisch klimaat, onderwijs, diversiteit, antidiscriminatie en sociale veiligheid. Ook is het leidend in de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en Wet publieke gezondheid. Het beleidskader geldt van 2021 tot en met 2026. Wij hebben het beleidskader voor de eerste twee jaar geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma Inclusieve Stad. Voor het onderdeel 'ontwikkelen en opgroeien' is het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO) opgesteld voor de jaren 2022-2024. Voor het thema samen leven in diversiteit stellen wij jaarlijks de toegankelijkheids-, regenboog- en antidiscriminatie-agenda op.
In de komende jaren nemen wij u op verschillende wijze mee in de uitvoering van deze programma's. Via de nieuwe monitor Inclusieve Stad (doorontwikkeling van de bestaande monitor Sociaal Domen) kunt u goed volgen wat de effecten zijn van het vastgestelde beleid.  

Positieve gezondheid
We gaan uit van het begrip ‘positieve gezondheid’. Hierbij draait het om hoe mensen hun eigen leven beoordelen en zelf invulling kunnen geven aan een betekenisvol leven dat past bij de eigen (on)mogelijkheden. We kijken daarbij naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Het concept van positieve gezondheid helpt ook om alle aspecten van het leven goed in beeld te brengen. Samenwerking met inwoners en gebruik maken van ervaringen van inwoners staat hierbij centraal.

Voorkomen tweedeling
Extra aandacht hebben wij voor inwoners die niet automatisch dezelfde mogelijkheden hebben als anderen om zich te ontwikkelen. Ongeacht achtergrond of sociaaleconomische situatie willen wij alle Amersfoorters van jongs af aan dezelfde kansen bieden. Zij moeten in een veilige omgeving opgroeien en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Werken aan gelijke kansen is bovendien nodig om tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Om meer mensen actief te laten deelnemen, bundelen wij onze dienstverlening aan werkgevers en werknemers in 1 loket.

Inclusieve samenleving

De afgelopen jaren werkte de gemeente al samen met velen in de stad aan een stad waarin iedereen meetelt. De toegankelijkheids- regenboog- en antidiscriminatie-agenda’s zijn opgesteld samen met de stad en bevatten verschillende afspraken om gericht te werken aan een inclusiever Amersfoort.
In Amersfoort mag je in alle vrijheid jezelf zijn. Je mag hier werken, leren en leven op een manier die bij je past. In een inclusieve stad sluiten we niemand uit. Om echt inclusief te worden is verbinding nodig tussen inwoners. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt om voortdurende aandacht en inzet. De gemeente stimuleert wederzijdse ontmoeting en acceptatie zodat inwoners de meerwaarde ervaren van een gemengde samenleving.

Versterken van samenwerking op verschillende schaalniveaus (wijk en regio)
We kijken altijd welk schaalniveau het best passend is voor onze samenwerking en de ondersteuning van onze inwoners. Extra aandacht hebben wij in 2022 en daarna voor wijk en regio. De wijkgerichte samenwerking willen wij versterken in uitbreiden. In het sociaal domein - en met name in de sociale basisinfrastructuur - is de wijk al de natuurlijke plek voor ontmoeting, advies en ondersteuning. Door dit uit te bouwen naar andere domeinen als onderwijs, sport en cultuur, willen wij nog beter aansluiten bij de eigen netwerken van de meeste inwoners. Als een wijkgerichte oplossing niet passend is, wordt samenwerking gezocht in het stedelijke netwerk. Stedelijke voorzieningen en organisaties sluiten aan op deze wijkgerichte samenwerking. Op basis van data en ervaringen in de praktijk bepalen wij via een samenhangende programmering wat in welke wijk nodig is. We starten met deze nieuwe aanpak in de wijk Liendert. En op basis van de ervaringen in die wijk werken wij de aanpak verder uit.

Op een hoger schaalniveau is het de regio die om meer aandacht vraagt. Het goed organiseren van specialistische hulp en ondersteuning en ook een groot deel van ons arbeidsmarktbeleid vindt al op regionaal niveau plaats. Om voldoende en kwalitatief goede hulp en ondersteuning te kunnen blijven waarborgen, zetten wij in op het versterken van de regionale samenwerking. Met de verschillende regiovisies op het gebied van o.a. jeugdhulp en beschermd wonen hebben wij aangegeven wat wij in de regio willen bereiken en wat de belangrijkste veranderopgaven zijn. Gemeenten hebben gezamenlijke leidende principes in de regiovisies vastgelegd. Wij gaan na hoe wij deze meer uniforme werkwijze met behoud van  identiteit ook beter kunnen vertalen naar lokale werkwijzen. Extra aandacht gaat uit naar het sluiten van nieuwe inkoopcontracten op regionaal niveau. We willen op onderdelen in onze inkoop meer naar een taakgerichte bekostiging.

Versterkte inzet op preventie
Meer samenwerking in de wijk en in de regio helpt om vroegtijdig signalen op te pikken als het met iemand niet goed gaat. Door hulpvragen zo veel mogelijk voor te zijn of in een vroeg stadium in beeld te krijgen, willen we mensen sneller passende hulp bieden voordat de problemen zich opstapelen. Om ervoor te zorgen dat inwoners zo min mogelijk hoeven te zoeken naar waar ze met hun vraag of zorg naartoe moeten, verbeteren we de samenwerking tussen organisaties in de wijken zodanig, dat je overal aan het juiste adres bent. In Amersfoort wordt al veel aan preventie gedaan. De komende jaren willen we meer netwerkgericht samenwerken in de wijken en meer regie voeren op de verschillende initiatieven voor preventie met een meer gezamenlijke inzet als doel. Preventie vereist de durf om te investeren terwijl de resultaten pas later zichtbaar zijn en soms niet eens direct in het domein waarbinnen is geïnvesteerd. Preventie is een belangrijk onderwerp in het Gezondheidsakkoord dat wij hebben gesloten met het medisch domein.

Samenwerking met andere domeinen

De opgave van de Inclusieve Stad kan niet los gezien worden van andere gemeentelijke opgaven. De fysieke inrichting van de stad, het woonaanbod, de groene omgeving en een duurzaam werk- en leefklimaat zijn van grote invloed op het welbevinden van mensen. Andersom kunnen ook die terreinen niet slagen zonder de (sociale) kwaliteiten van de samenleving en de mensen die de stad vormen. Er wordt al veel samengewerkt met sport, woonpartijen en het veiligheidsdomein. Hier gaan wij verder mee en verstevigen de samenwerking met andere domeinen (medisch, fysiek). Met de uitvoering van het programma Wonen en Zorg blijven wij met coöperaties en zorgorganisaties inzetten op passende oplossingen voor (structurele en tijdelijke) huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen voor kwetsbare doelgroepen in Amersfoort.

Impact gedreven werken
We willen doen wat werkt. Door meer gebruik te maken van data en kennis kunnen we interventies inzetten die zich hebben bewezen in de praktijk. Dit vereist dat we meer weten over de effectiviteit van de ondersteuning en zorg die we bieden, en over hoe inwoners deze ervaren. In de eerder genoemde wijkgerichte aanpak willen wij data en kennis samenbrengen met de inhoudelijke expertise en ervaringen van inwoners.

Coronacrisis versterkt bestaande kwetsbaarheden

De coronascenario-verkenningen hebben laten zien dat corona voor een groot deel als een vergrootglas heeft gewerkt. Het versterkt trends (positief en negatief) die al gaande waren en het brengt bestaande kwetsbaarheden nog sterker naar voren. De coronacrisis bevestigt bovenal het belang en de waarde van een gezond leven. Wij blijven werken aan een stad met gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde en duurzame economie.  Een stad waar iedereen mee kan doen en iedereen zich thuis mag voelen. In een gezonde stad hebben mensen een passende baan of opleiding of zijn ze actief bij de samenleving betrokken. We stimuleren een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele functies van de stad. Een stad waar ontmoeting vanzelfsprekend is.
In een agenda voor herstel en perspectief na corona geven wij – mede op basis van de uitkomsten van de scenarioverkenningen – extra aandacht aan de ondersteuning van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld waar het gaat om achterstanden in onderwijs en of op de arbeidsmarkt. We zetten de snelle en toegankelijke dienstverlening aan inwoners en bedrijven die steun nodig hebben voort. Bijzondere aandacht gaat uit naar het voorkomen van geldproblemen. De menselijke maat staat centraal. We zetten in op een zo toegankelijk mogelijke overheid met heldere en zo simpel mogelijke dienstverlening die mensen die tijdelijk extra steun nodig hebben weten te bereiken.

We blijven inzetten op een toekomstbestendige (regionale) arbeidsmarkt en economie. Samen met onze samenwerkingspartners gaan wij  na welke alternatieven voor ‘zwakheden’ op arbeidsmarkt, klimaat, economie en zorg mogelijk zijn. We stimuleren ontmoeting en initiatieven om inwoners perspectief te bieden. Prioriteit gaat uit naar jongeren. We vragen jongeren om mee te beslissen over wat wij gaan doen. Er is daarnaast ook nadrukkelijk aandacht voor andere leeftijdsgroepen.  

Waar nodig geven wij een extra impuls om de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving te versterken. Amersfoort heeft een rijk verenigings- en vrijwilligersleven. Samen met partijen in de stad kijken wij welke ondersteuning nodig is om deze verenigingen te behouden en hoe zij sterker uit deze periode kunnen komen. Hierbij kijken wij ook naar ondersteuning van de samenhangende basisinfrastructuur en voorzieningen. Mensen maken zich zorgen over teruglopende saamhorigheid en groeiende tegenstellingen. Wij houden rekening met sterkere wrijving tussen groepen en brengen handelingsperspectieven in beeld.

Veranderingen op arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe. In verschillende sectoren is er sprake van toenemende personeelstekorten. In Amersfoort zitten in ICT en techniek de grootste knelpunten. Ook in andere sectoren (zoals zorg, bedrijfseconomie en transport) is er sprake van krapte. Daarnaast is de verwachting dat de arbeidsmarkt verder snel blijft veranderen door flexibilisering en digitalisering. Deze ontwikkelingen gecombineerd met de mismatch tussen aanbod en vraag vergroot urgentie om samen met onderwijs, UWV en sociale partners de kwalitatieve mismatch te verkleinen en via bij- en omscholing een bijdrage te leveren aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Het versterken van de gezamenlijke dienstverlening (UWV, gemeente) richting werkgevers is een belangrijk speerpunt.

Versterken preventieve aanpak rondom bestaanszekerheid

Amersfoort investeert veel in bestaanszekerheid en participatie van inwoners met een laag inkomen. Hierdoor (en door aangepast Rijksbeleid) is de inkomenspositie van veel minima de laatste jaren verbeterd, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Door de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkeringen door het Rijk vanaf 2021, de recessie met toenemende onzekerheden over de arbeidsmarkt en de bezuinigingen op de gemeentelijke financiën, komt de bestaanszekerheid van onze inwoners onder druk te staan. Het is de verwachting dat het aantal werkende armen toeneemt.
Door zowel te helpen hun inkomenssituatie te verbeteren als te ondersteunen bij het beheersen van hun uitgaven werken we mee aan duurzame bestaanszekerheid van onze inwoners. We leveren waar nodig maatwerk en benutten de kracht van de stad. We werken doorlopend aan het beter bereiken van onze inwoners die onze hulp nodig hebben en het toegankelijker aanbieden van onze voorzieningen. We pakken problematische schulden aan. Prioriteit wordt hierbij gegeven aan het eerder helpen van inwoners met financiële problemen.

Betaalbaarheid en transformatie sociaal domein

Ondersteuning en zorg zijn er voor mensen die dat nodig hebben. Waarbij wij rekening houden met mogelijkheden die er zijn in de eigen omgeving van mensen. We zetten in op preventie en het vroegtijdig signaleren van problemen om zoveel mogelijk de inzet van specialistische ondersteuning en zorg te voorkomen. Wij wegen scherper af welke vorm van ondersteuning nodig is, met passende ondersteuning en/of zorg als resultaat.

De maatregelen die wij treffen om ondersteuning en zorg betaalbaar te houden passen in de transformatie en nemen positieve gezondheid als uitgangspunt. De vernieuwingen die wij in dit kader hebben doorgevoerd, of in voorbereiding zijn (op dit moment 15 in totaal), lijken hun vruchten af te werpen. De eerste rapportages geven onder meer blijk van minder doorverwijzingen en betere samenwerking tussen partners in de toegang (wijkteams, huisartsen, jeugdartsen en WIZ). Wij blijven het komende jaar de resultaten van de maatregelen monitoren. In de rapportages over de maatregelen duiden wij de effecten.

Inzet extra middelen jeugdhulp

Het kabinet stelt in 2022 € 1,3 miljard extra beschikbaar aan gemeenten voor de tekorten in de jeugdhulp. Voor de jaren erna is eveneens extra geld in het verschiet gesteld, aflopend tot € 800.000 in 2027. Een nieuw kabinet besluit over structurele financiën na 2022. De € 1,3 miljard in 2022 komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 2022. Voor Amersfoort gaat het om een bedrag van € 1,3 miljoen.

Wij zijn blij dat het Rijk het besluit heeft genomen gemeenten financieel tegemoet te komen om de tekorten in de jeugdhulp weg te werken en te kunnen investeren in de kwaliteit van de samenleving, in preventie en in de transformatie van ondersteuning en zorg.
Bij de besteding van de middelen vormt het onlangs vastgestelde beleid het uitgangspunt om hulp aan kinderen en hun omgeving te verbeteren. Tegelijkertijd blijft het doel om ondersteuning en zorg beheersbaar en betaalbaar te houden.

Veel goede stappen zijn reeds gezet, maar de financiële krapte van de afgelopen jaren en de toenemende vraag naar zorg hebben een vertragende werking op de vernieuwing van het stelsel. De coronacrisis heeft er bovendien voor gezorgd dat problematiek bij jongeren en in gezinnen toeneemt. Aanbieders zijn daardoor niet in staat wachttijden te verbeteren. Actuele knelpunten pakken wij aan.

Terugbrengen van wachttijden
De extra middelen benutten wij voor het wegwerken van tekorten en het terugbrengen van wachttijden tot de vastgestelde norm. We verbeteren de organisatie van de jeugdbescherming op basis van het dit jaar opgestelde toekomstscenario. Kinderen en gezinnen met zeer complexe problematiek hebben absolute prioriteit. Risico hierbij is de krapte op de arbeidsmarkt. Door middelen meerjarig in te kunnen zetten stellen wij aanbieders beter in staat personeel aan te trekken. Bij de te maken afspraken houden wij er rekening mee dat de baten de komende jaren kunnen wijzigen als gevolg van de zgn. hervormingsagenda en te nemen besluiten door de gemeenteraad.

Versterken van de basis

Daarnaast vergroten wij de inzet van de basiszorg bij wijkteams en huisartsen, alsook van het jongerenwerk en bemoeizorg voor jongeren. En we versterken de samenhang tussen de basis en de specialistische zorg.  Met de extra middelen willen we tevens de voorgestelde ombuigingen in de sociale basisinfrastructuur als uitvoering van het amendement 129A in 2022 en 2023 op alternatieve wijze invullen door gebruik te maken van deze extra middelen als dekking. We beschouwen dit als een goed alternatief.

Werken aan de Hervormingsagenda
Bij de toekenning van de extra middelen hebben het Rijk en de VNG afgesproken een Hervormingsagenda op te stellen. De afspraak is dat deze gereed dient te zijn op 1 januari 2022. De Hervormingsagenda moet in 2022 een besparing van € 214 miljoen opleveren. De besparing loopt op in de jaren daarna. De Hervormingsagenda omvat zowel het afspraken maken over maatregelen die passen binnen het huidige stelsel, als het starten met de voorbereiding van aanpassing in nationale wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten.

Voor de uitvoering van de Hervormingsagenda reserveren wij middelen. Een deel van de maatregelen maakt in Amersfoort al deel uit van het programma Betaalbaarheid van ondersteuning en zorg. In het programma betaalbaarheid ondersteuning en zorg betrekken wij de maatregelen uit de hervormingsagenda en bezien we de samenloop en de gevolgen voor mogelijke besparingen.

Veiligheid en handhaving
Wij werken aan een veilige samenleving en dat doen we vooral ook met de samenleving. De gevolgen van criminaliteit, veiligheidsincidenten of ondermijning hebben immers ook gevolgen in die samenleving; waarin sociale cohesie en veerkracht na incidenten van belang zijn. Wijkagenten, handhavers, gebiedsmanagers en uitvoeringsorganisaties als Indebuurt033 en stichting sociale wijkteams  zijn onze voelsprieten in de wijken. Preventie en een persoonsgerichte aanpak blijven daarbij belangrijke elementen in ons beleid. Het versterken van de verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, de aanpak van ondermijning en fluïde (jeugd)netwerken  en het bestrijden van cybercriminaliteit zijn ook voor het komend jaar belangrijke speerpunten .

Digitale veiligheid

Het wordt steeds meer zichtbaar dat criminelen via ICT nieuwe manieren vinden om delicten te plegen. Jaarlijks wordt in Amersfoort circa 1 op de 10 Amersfoorters het slachtoffer van een vorm digitale criminaliteit. De coronacrisis lijkt die trend nog verder te versterken. Met name online fraude (zoals Marktplaatsfraude, Whatsappfraude en phishing) is in de coronaperiode fors toegenomen. Digitale weerbaarheid is een groeidomein. De verwachting is dat cybercriminaliteit steeds meer een ‘fact of life’ gaat worden.
Sinds 2020 is fors ingezet op het digitaal weerbaar maken van onze stad. Zo participeert de gemeente Amersfoort in de CityDeal lokale weerbaarheid tegen cybercrime en is zij consortiumpartner van RAAK Publiek Cyberweerbaarheid. Vanuit die hoedanigheid worden diverse (preventieve) interventies ontwikkeld en uitgevoerd. Amersfoortse ondernemers kunnen met Cyberchef (in samenwerking met ROC Midden Nederland) een gratis cybersecurity scan aanvragen, jongeren en hun ouders worden met behulp van de seriousgame HackShield ‘cyberwise’ gemaakt en via onderzoek weten we steeds meer over slachtoffers en hoe hen te helpen. Bovendien besteden we samen met de politie aandacht aan de aanpak van daders van digitale delicten. Zo is er een aanpak ontwikkeld voor internetoplichters en met re_b00tcamp worden potentiële plegers van cybercrime een alternatief geboden.

Het is dus van belang om stevig in te zetten op het weerbaarder maken van onszelf, onze inwoners en onze ondernemers. Het digitaal weerbaar maken en houden van de stad vraagt daarmee om beleid dat vanuit verschillende invalshoeken is ingestoken. Samen met onze ketenpartners richten we ons in 2022 op vier punten:

  • Inzicht in de aard en omvang van slachtofferschap cybercrime
  • Eigen huis op orde
  • Preventie en bewustwording kwetsbare groepen in de stad
  • Cybergevolgenbestrijding

Ondermijnende criminaliteit
Sinds een aantal jaar bestaat de aanpak ondermijning. Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) is hierin een grote aanjager in de regionale prioriteiten op basis van het actieplan “wie praat, die gaat”. Lokaal hebben we een plan van aanpak ondermijning & weerbaarheid waarin de volgende speerpunten zijn vastgelegd.

  • Vergroten weerbaarheid van het bestuur, ambtelijke organisatie en de stad;
  • Intensiveren lokale integrale aanpak;
  • De aanpak van problematische jeugdnetwerken en het tegengaan van criminele doorgroeimogelijkheden van jongeren.

Inmiddels heeft de aanpak grotendeels vorm gekregen, staan de overlegstructuren en komt ondermijnende criminaliteit steeds beter in beeld. Hierbij dringt door dat we nog maar een fractie zien van wat ondermijning is en de problematiek groter dan aanvankelijk gedacht. Dit heeft geleid tot een forse toename van casuïstiek in zowel het lokaal overleg, als binnen de integrale aanpak in RIEC verband, evenals een toename van de breedte van casuïstiek, de thematiek. De aanpak Ondermijning & weerbaarheid wordt gefinancierd met structurele en incidentele middelen.

Voor 2021 is opnieuw incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het jaar 2022.
Met dit beperkte incidentele budget kan de personele bezetting -in beperkte vorm- voor nog een jaar ingevuld worden. Ook kan met dit budget extra inspanningen op het gebied van Bibob uitgevoerd worden. Door uitbreiding van landelijke Bibob-wetgeving  worden we als gemeente in staat gesteld hogere barrières te werpen tegen criminogene bedrijven en ons beter te beschermen tegen het ongemerkt faciliteren van ondermijnende criminaliteit.

Het jaar 2022 zal dan ook in het teken staan van het in werkingtreden van het nieuwe Bibob-beleid en daaruit voortvloeiende activiteiten, bijvoorbeeld training in signalering en werkprocessen op desbetreffende afdelingen. Dit zal naar verwachting in 2022 leiden tot toename van het aantal Bibob onderzoeken. Het restant van de toegekende incidentele middelen is dan ook om deze verwachte toename te kunnen opvangen.  Daarnaast zal vanuit de structurele middelen de aanpak van lokale casuïstiek vanuit het lokale overleg ondermijning en integrale casuïstiek in RIEC verband doorgang vinden. Er blijft ingezet worden op het vergroten van weerbaarheid in stad, organisatie en bestuur.

In 2021 in inzichtelijk gemaakt welke financiële middelen benodigd zijn voor een volwaardige aanpak op ondermijning . Met meer financiële armslag zouden wij een aanpak kunnen ontwikkelen die meer recht doet aan de ambitie en urgentie om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Mogelijk dat extra Rijksmiddelen voor de aanpak ondermijning hier extra ruimte voor kunnen bieden.

Verbinding sociaal domein en veiligheid
Om de zorg voor kwetsbare mensen en hun omgeving te verbeteren èn veiligheidsproblematiek aan te pakken is intensieve samenwerking tussen sociaal domein- en veiligheidsprofessionals nodig. Goede ondersteuning en hulp kunnen preventief werken om bepaalde vormen van overlast, escalatie en onveiligheid te voorkomen. Soms is hier aanvullend samenwerking met de veiligheidsketen nodig om mensen te beschermen of hun omgeving veiligheid te bieden: gezamenlijke interventie om veiligheid te herstellen en herhaling van problemen te voorkomen. Andersom kan de veiligheidsketen bij bepaalde vormen van criminaliteit en overlast partners uit het sociaal domein nodig hebben om tot structurele oplossingen te komen. Vanuit die ontwikkeling is het Veiligheidshuis regio Utrecht inmiddels het Zorg&Veiligheidshuis geworden.

Veilige bebouwde leefomgeving
Op het gebied van een veilige bebouwde leefomgeving blijven brandveiligheid en constructieve veiligheid prioriteit.  

Crisisorganisatie
Het goed toegerust houden van de crisisorganisatie en het regionaal borgen van continuïteit hiervan heeft extra onze aandacht. Gedurende de eerste maanden van de coronacrisis is in Amersfoort –en regionaal- slagvaardig en effectief in de crisisstructuur gewerkt. Evaluatie hiervan heeft  niet geleid tot grote aanpassingen van de crisisstructuur.

Schaarse vergunningen
Vanwege Europese regelgeving moeten wij de zogenaamde ‘schaarse vergunningen’ tegen het licht houden – dat zijn vergunningen met economische waarde waarvoor een maximum aantal is afgesproken (zoals boot-ligplaatsen, evenementen, coffeeshops en speelautomatenhallen). Ook moeten diverse verordeningen worden aangepast. Vooruitlopend op de extra capaciteitsinzet die daarvoor in 2022 en 2023 is begroot, is recent al een projectleider opgestart.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12