Home

Financiën

Financiële IJkpunten

Op 18 februari 2020 heeft uw Raad een nieuwe set van financiële ijkpunten vastgesteld. De indeling in Stabiliteit, Weerbaarheid en Flexibiliteit is blijven bestaan. Een aantal ijkpunten zijn nu hard genormeerd en kennen daarnaast streefwaarden. Van andere financiële ijkpunten is de ontwikkeling in de tijd van belang. Afgesproken is dat we de scores op deze financiële ijkpunten zowel bij de Begroting als bij de Jaarrekening in beeld brengen.
Op basis van onderstaande tabel kunnen we concluderen dat we, met uitzondering van 2022, elk jaar méér geld uitgeven dan we binnenkrijgen. Het structurele begrotingssaldo is de eerste twee jaren positief en de laatste twee jaren van de meerjarenbegroting negatief.  
De weerstandsratio voldoet bijna alle jaren van deze meerjarenbegroting aan de door uw Raad vastgestelde norm dat deze minimaal 1,2 moet bedragen. Bij de Kadernota heeft uw Raad de norm bijgesteld naar 1,0. Nu blijkt dat we bijna alle jaren van deze begroting voldoen aan de eerdere norm van minimaal 1,2 en dat de weerstandsratio zich (met uitzondering van de jaarschijf 2025) keurig binnen de bandbreedte van 1,2 en 1,5 bevindt. Wel neemt de weerstandsratio af de komende jaren.    
De solvabiliteitsratio daalt licht. Dat is in lijn met de ontwikkeling bij veel andere gemeenten en een kenmerk van de financiële positie van veel gemeenten op dit moment. Het eigen vermogen neemt af, de schulden blijven gelijk of nemen toe, wat leidt tot een dalende solvabiliteitsratio.
Over het algemeen kunnen we op basis van onderstaande cijfers concluderen dat de financiële positie van de gemeente Amersfoort het afgelopen jaar verbeterd is. Op de langere termijn verslechtert de financiële positie, zeker wanneer de nu nog incidenteel gedekte ambities, structureel gedekt zouden moeten worden.

Tabel: FP.01 IJkpunten
(x €mln.)

IJKPUNTEN

EENHEID

WERKE-LIJK 2020

BEGRO-TING 2021

BEGRO-TING 2022

RAMING 2023

RAMING 2024

RAMING 2025

NORM / SIGNAAL-WAARDE

Stabiliteit

1.

Ontwikkeling van saldo van baten en lasten (inclusief mutaties reserves)*

€ mln.

9,7

-5,7

4,8

-5,0

-8,8

-6,6

> = 0

2.

Structureel exploitatiesaldo*

%

1,6%

0,9%

1,4%

0,3%

-0,4%

-0,9%

0 - 1%

3.

Saldo van baten en lasten
(realisatie versus begroting)

€ mln.

6,1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Weerbaarheid

4.

Weerstandsvermogen*

ratio

1,5

1,0

1,5

1,3

1,3

1,1

1,2 - 1,5

5.

Netto-schuldquote

%

53,7%

64,6%

62,6%

67,7%

66,7%

70,0%

100%

5b.

Gecorrigeerde netto-schuldquote

%

45,1%

54,0%

55,4%

60,7%

60,1%

63,7%

n.v.t.

6.

Solvabiliteit

%

25,6%

17,9%

19,4%

18,3%

17,8%

16,7%

20%

Flexibiliteit

7.

Netto-rentequote

%

1,4%

1,4%

1,1%

1,0%

0,9%

0,7%

n.v.t.

8.

Afschrijvingsquote

%

2,9%

3,7%

3,7%

4,0%

4,2%

4,6%

n.v.t.

9.

Belastingcapaciteit

%

99,8%

110,4%

106,3%

106,3%

106,3%

106,3%

n.v.t.

10.

Onbenutte belastingcapaciteit**

€ mln.

3,2

2,1

3,0

2,7

2,9

3,1

n.v.t.

Overige verplichte

11.

EMU-saldo

€ mln.

9,8

-21,2

-15,0

-14,6

6,7

-9,2

n.v.t.

indicatoren

12.

Grondexploitatie

%

13,3%

11,6%

8,6%

6,5%

3,8%

3,5%

n.v.t.

13.

Kasgeldlimiet

€ mln.

47,3

48,0

49,5

47,3

46,8

45,5

n.v.t.

14.

Renterisiconorm

€ mln.

111,3

112,9

116,5

111,4

110,2

107,1

n.v.t.

15.

Overhead

%

7,0%

8,9%

8,5%

8,7%

8,7%

8,9%

n.v.t.

* Na het opstellen van de primitieve begroting is amendement 129A vastgesteld. Daar deze gericht was op het begrotingssaldo en het weerstandsvermogen, zijn voor deze ijkpunten voor 2021 de herrekende cijfers opgenomen.
** De onbenutte belastingcapaciteit is naar aanleiding van een raadsvraag gecorrigeerd in de begroting 2021 - 2024. In bovenstaande tabel is, onder begroting 2021, het gecorrigeerde cijfer opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12